ผู้บริหารกรมประมง 


 

ผู้บริหารกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง

 

นายบัญชา  สุขแก้ว

รองอธิบดีกรมประมง

ดร.ถาวร  ทันใจ

รองอธิบดีกรมประมง

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

รองอธิบดีกรมประมง

นายมานพ  หนูสอน

รองอธิบดีกรมประมง