ผู้บริหารกองตรวจการประมง

ผู้บริหารกองตรวจการประมง 


 

ผู้บริหารกองตรวจการประมง

นายประจวบ  เจี้ยงยี่

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

 

 

นางรัตนา  สุวรรณพงศ์  

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 

นายวิชิต  ไชยสาลี

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

นายสรเมษ  ชโลวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการทำประมง

 

 

(ว่าง)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

นายชวลิต  แจ่มหล้า

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

 
 

นายวีระพงศ์  วังจำนงค์

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง