บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด
ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายพรชัย พอกพูล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)
    
นายพิทักษ์ สาธุธรรม

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)
    


นายพีระ คำจันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสาโรช ราชนุเคราะห์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสุราษฎร์ ชนะพาล

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายโกสิทธิ์ เพ็ญพิบูลรัตนา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ช 3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายประจวบ พันธุเดช

สหโภชน์ ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายจักรพงษ์ สุเนตร

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2
(พนักงานราชการ)
    
นายวิทยา สมสู่

ช่างเครื่องเรือจักรกล
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนทร ผุดวรรณา

ช่างเครื่องเรือจักรกล
(พนักงานราชการ)
    
นายภูวดล สิงห์ภู่

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นายเชวง พันธุเดช

สหโภชน์
(พนักงานราชการ)
    
นายดิลก ธัญญะสุนทร

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพนมพร พิมพาคำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

 14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170