หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา


หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 657/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การเปลี่ยนชื่อ และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรตามสภาพพื้นที่รับผิดชอบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
 2. วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
 3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุกรรม
  พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
 4. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิดหรือแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำ
 5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด
 6. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม ทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ
 8. กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินการของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 9. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   

  โดยรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร