บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

นายวีร์ กี่จนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาววีรวรรณ ชินอักษร

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานันท์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอาทิตย์ ไกรสุวรรณ์โสภิต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางเพลินจิตต์ ไวยโภคา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายปิยะพจน์ เบราวะนะกุล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวนันทวัน ฤกษ์สุขกาย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวพิมพ์นารา สอาดเอี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายปราโมทย์ เจริญมาก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปรีชา จำแนกวุธ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชญาณ์พิมพ์ พิมพาลัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิราภรณ์ ชัยภูมิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชาญชัย อ่องสันเทียะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนิดา มัณยานนท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวบุญเลิศ พุฒซ้อน

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฏยา มีวงศ์

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นายจิระวิทย์ พิลา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรกฤษณ์ ปุ่มเกวียน

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรรณพงษ์ ศรีพุกทอง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวัฒนา วัฒนพิศิษฐ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสุวรรณี ศรีขันแก้ว

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมมาตร ไทรเกิดศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจันทร์เพ็ญ บุญอาจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางมาลี วาทะพุกกณะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนิตยา ณ มณี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภกร ตรียัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสายทอง สันติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุพจน์ ใบกุหลาบ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิชานันต์ ชาแสน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤษดา ชมภูทวีป

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไววิทย์ โมกงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรชัย สารวิกโยธิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยะ มาตราเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอำนาจ จันทร์ปุย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรพงษ์ ทดกลาง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจำลอง พิกุลทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญมี ศรีเดช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพัชรี อินทรโอสถ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางชุติมา เต็มคำพร

พนักงานธุรการ ส 4
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุนทร ทาสีดำ

พนักงานการประมง ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสถาพร วาทะพุกกณะ

ช่างไฟฟ้า ช 4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมศักดิ์ วัฒนพิศิษฐ์

ช่างปูน ช 3
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายบุญเสริม ด้วงแสง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายเจริญ ชวนโพธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวนิตยา ฤกษ์สุขกาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานทุนหมุนเวียน)
    
นายประสิทธิ์ อินทร์เล็ก

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายสมคิด ทาสีดำ

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    


นางประคอง ชวนโพธิ์

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมชาย ขาวจุ้ย

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายปรีชา เฉลียว

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสรายุธ สุจริต

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 หมู่ 2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290    ifayutthaya@yahoo.com   035 704 171   แฟนเพจ