วิสัยทัศน์และพันธกิจอของกรมประมง 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วิสัยทัศน์กรมประมง
ปีพุทธศักราช 2566 – 2570

          กรมประมง ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงวางกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังจากประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประมง ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าประมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งต่อยอดจากแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่กับนโยบายด้านเกษตร 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และด้านความยั่งยืนของภาคการเกษตร

          กรมประมงจึงปรับปรุงวิสัยทัศน์ ในปีพุทธศักราช 2566 – 2570 ดังนี้

“ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งแก่เกษตรกร

          และมีพันธกิจในการผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 5 ด้าน ได้แก่

1. สร้างสมดุลการประมงที่รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2. เสริมความมั่งคั่งให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มทั้งผลผลิตและมูลค่า

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย

4. ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

5. พัฒนากำลังคนและการดำเนินงานของรัฐให้ทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ

         กรมประมง มุ่งมั่น พัฒนา ให้ความสำคัญทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ว่าสินค้าประมงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและชาวประมงไปด้วยกันอย่างยั่งยืน