ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2018-02-10  |  อ่าน: 1,215 ครั้ง

 


ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด  สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  โดยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ตั้งสำนักงาน  มีนายแฟ้ม  จันทร์คล้อย  ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นคนแรก   ต่อมาในปีงบประมาณ  ๒๕๔๐  สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับงบประมาณจากกรมประมง  จำนวน  ๒,๐๕๔,๐๐๐.-  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติราชการประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมอาคารเก็บพัสดุ  โรงเก็บรถยนต์  จนแล้วเสร็จ  และได้ย้ายสำนักงานมาเปิดดำเนินการในที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ.  ๒๕๔๑   โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  คนปัจจุบัน 

ที่ตั้งแผนที่สำนักงาน คลิกที่นี้

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๕   หมู่ที่ ๕   ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   ๖๗๐๐๐

โทรศัพท์       ๐๕๖-๗๒๑ ๔๗๗

โทรสาร        ๐๕๖-๗๒๒ ๔๕๔

Website    www4.fisheries.go.th/fpo-phetchabun

E-mail  address    fpophetchabun@gmail.com

facebook     www.facebook.com/fpophetchabun