อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ 

 เผยเเพร่: 2018-02-10  |  อ่าน: 990 ครั้ง

 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และ คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

(๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

(๙) กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สำนักงานประมงอำเภอ

     1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

      (1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

      (2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ

      (3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      (4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด

      (5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

      (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

      (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

      (2) จัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตสัตว์น้ำ และสถิติการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      (3) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

      (4) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

      (5) ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

      (6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูป

      (7) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง

      (8) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง

      (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

      (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์

      (2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ และเรือประมงในเขตจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      (3) ดำเนินการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

      (4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน แจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      (5) ควบคุม และกำกับดูแลการทำการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      (6) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง

      (7) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

      (8) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

      (9) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และดำเนินการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนชาวประมงและองค์กรประมงท้องถิ่นด้านประมงทะเล ชายฝั่ง ประมงน้ำจืด และประมงทะเลนอกชายฝั่ง

      (10) ดำเนินการหรือประสานงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมประมง ดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง

      (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     4. สำนักงานประมงอำเภอ  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

      (๑) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแล ให้การประกอบ ธุรกิจ และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

      (๒) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      (๓) จัดทำแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานด้านการประมง

      (๔) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

      (๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

      (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่ กฎหมายกำหนด

      (๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

      (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย