ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2018-02-10  |  อ่าน: 1,143 ครั้ง

 

๑. นายแฟ้ม จันทร์คล้อย นายแฟ้ม จันทร์คล้อย (เสียชีวิต) พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
๒. นายวรพจน์ กมลรัตน์กุล นายวรพจน์ กมลรัตน์กุล (เสียชีวิต) พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๙
๓.   นายวิทยา โสภิกุล (เสียชีวิต) พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐
๔.   นายบุญช่วย แววงาม พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒
๕. นายวรพจน์ กมลรัตน์กุล นายวรพจน์ กมลรัตน์กุล (เสียชีวิต) พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗
๖. นายทวีศักดิ์ ชาญประเสริฐพร พ.ศ.๒๕๔๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๗. นายอมร พุทธสัมมา ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๘. นายสุชาติ เตชนราวงศ์ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๙. นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐ ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน