วิสัยทัศน์ - พันธกิจ 


วิสัยทัศน์ (กรมประมง)
"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

 

พันธกิจ
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
 3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
 5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 
ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 
ค่านิยมร่วมขององค์กร
"We are FISHERIES"
                F = Friendly       หมายถึง เต็มไปด้วยความเป็นมิตร
                I = Integrity         ”   มีคุณธรรม จริยธรรม
                S = Smart             ”   มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง
                H = Happiness         ”   มีความสุข
                E = Enthusiasm        ”   มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
                R = Responsibility    ”   มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ
                I = Intelligence      ”   มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม
                E = Energy            ”   มีกำลังและพลังทุ่มเท
                S = Simplicity        ”   มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย