ประวัติสำนักงาน 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


อดีต
          สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งสำนักงานตลอดมา มีนายเอี้ยง เงารังษี  ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพิษณุโลกเป็นคนแรก และมีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด สืบเนื่องต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น 19 ราย

 

ปัจจุบัน
        ที่ตั้งที่ทำการ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก แห่งใหม่หลังนี้ ตั้งอยู่ที่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5532-2707 (อาคารที่ทำการตั้งอยู่ติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก)งบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากกรมประมง ปีงบประมาณ 2540 จำนวน 2,719,000.- บาท มาดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อาคารเก็บพัสดุ โรงเก็บรถยนต์ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2541 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบตึกขนาด 200 ตารางเมตร สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มาอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2541 เป็นต้นมา