อำนาจหน้าที่ 


อำนาจหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมง ที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแผนพัฒนาประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

4. ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย