ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

คู่มือการปฏิบัติการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์หลัก จำนวน 9 ศูนย์

1.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชื่อศูนย์ นางศศิร์อร อ่อนคง ที่ตั้งศูนย์ 53/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศุนย์ ข้าว ทำนา

2.อำเภอพิชัย นายอัษฏางค์ สีหาราช ที่ตั้งศุนย์ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ข้าว ทำนา

3.อำเภอตรอน นายบุญส่ง เรืองเดช ที่ตั้งศูนย์ 159 หมู่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ไร่นาสวนผสม

4.อำเภอทองแสนขัน นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย ที่ตั้งศูนย์ 169 หมู่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ข้าว ทำนา

5.อำเภอท่าปลา นายศักดา พันธุ์เจริญ ที่ตังศูนย์ 156/1 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ไร่นาสวนผสม

6.อำเภอน้ำปาด นายคำหล้า ค่ายคำ ที่ตั้งศูนย์ 88 หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ไร่นาสวนผสม

7.อำเภอฟากท่า นายสงัด มีมา ที่ตั้งศูนย์ 11 หมู่ 4 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ไร่นาสวนผสม

8.อำเภอบ้านโคก ด.ต.ชนะ ผาทอง ที่ตั้งศูนย์ 51 หมู่ 1 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ มะขามหวาน 

9.อำเภอลับแล นายชยพล รังสฤษฏ์นิธิกุล ที่ตั้งศูนย์ - หมู่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทศูนย์ ทุเรียน 

ศูนย์เครือข่าย ยกระดับ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ศูนย์

1. นายโนรี เกตเนียม  หมู่่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  กิจกรรมศูนย์ศูนย์ด้านการประมง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลาเบญจพรรณ

2. นายพิชิต โพทับ 75/3 หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมศูนย์ด้านการประมง เลี้ยงปลากระชังในบ่อดิน (ปลานิล,ปลาดุก)

3. นายขจรศักดิ์ เตชะผล หมู่ 5 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมศูนย์ด้านการประมง เลี้ยงปลาในบ่อดิน (ปลานิล)

ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 ศูนย์

 

ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 ศูนย์

1.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวกันนิกา สมหวัง ที่ตั้ง 218/5 หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

2.อำเภอพิชัย นายอิทธิกร กิ่งกัน ที่ตั้ง 129 หมู่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

3.อำเภอตรอน นางประมวล พุกด้ง 9/1 หมู่ 8 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

4.อำเภอทองแสนขัน นายนิรุจ ดังดี 279 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

5.อำเภอท่าปลา นางสาวสังเวียน โนมาศ 7 หมู่ 7 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

6.อำเภอน้ำปาด นายคำหล้า ค่ายคำ 88 หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เปลี่ยนเป็น นางสาววาสนา ศิริรึก 25 หมู่ 6 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

7.อำเภอฟากท่า นายวิทยา มีหอม 15 หมู่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

8.อำเภอบ้านโคก นางสมอง สีหอม 22/1 หมู่ 1 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

9.อำเภอลับแล นายเดช ขอบคัน 198 หมู่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์