แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2021-04-07 ] เว็บบอร์ดถามตอบกรมประมง (Q&A) [2021-04-07 ] แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [2020-06-26 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-06-26 ] มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] E-service [2020-06-23 ] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-06-23 ] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [2020-06-23 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-02-27 ] แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก [2018-04-24 ] หน้าที่ความรับผิดชอบ [2018-04-23 ] วิสัยทัศน์ พันธกิจ [2017-01-25 ] ประวัติและรายนามผู้บริหาร [2017-01-25 ]
อ่านทั้งหมด 

แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |  อ่าน: 445 ครั้ง