บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
นายอำพล จินดาวงค์

ประมงจังหวัดอุดรธานี
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นายไพบูลย์ วงชัยยา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายภรัณยู ถมพลกรัง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางวัชรา ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอเพ็ญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมภาร วังคีรี

ประมงอำเภอบ้านผือ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสนธยา ศตรุฆทาวุธ

ประมงอำเภอกุดจับ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุพรรณ โยธา

ประมงอำเภอศรีธาตุ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอกุมภวาปี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางเอ็นดู สำรวมรัมย์

ประมงอำเภอบ้านดุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอน้ำโสม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายประยงค์ สังสี

ประมงอำเภอสร้างคอม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาววารุณี มาหาญ

ประมงอำเภอหนองหาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเรวัตร ยังกิจการ

ประมงอำเภอวังสามหมอ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายทิวา เจียวตั้ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายพิเชษฐ์ อยู่ตาล

เจ้าพนักงานธุรการ
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นายเดชา ภูมิตั้ง

ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนพดล ชุมพล

ประมงอำเภอโนนสะอาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายณัฐพงค์ ฤทธิ์ประดิษฐ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆทาวุธ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชาลินี มาสวันดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยะพงษ์ กองมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ สราญรมย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบรรจง สุธาอรรถ

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000