บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ

ประมงจังหวัดอุดรธานี
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นายไพบูลย์ วงชัยยา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางวัชรา ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายทศพล แก้วงาม

ประมงอำเภอเพ็ญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอบ้านผือ
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอกุดจับ
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอศรีธาตุ
    
นายศักดิ์สิทธิ์ นระแสน

ประมงอำเภอกุมภวาปี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางเอ็นดู สำรวมรัมย์

ประมงอำเภอบ้านดุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสันทัด มีคำแสน

ประมงอำเภอน้ำโสม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอสร้างคอม
    
นางสาววารุณี มาหาญ

ประมงอำเภอหนองหาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเรวัตร ยังกิจการ

ประมงอำเภอไชยวาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายทิวา เจียวตั้ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายพิเชษฐ์ อยู่ตาล

เจ้าพนักงานธุรการ
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นายเดชา ภูมิตั้ง

ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนพดล ชุมพล

ประมงอำเภอโนนสะอาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสุชิน มิ่งไชย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆทาวุธ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชาลินี มาสวันดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยะพงษ์ กองมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ สราญรมย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบรรจง สุธาอรรถ

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000