เกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านชองทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามรถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน

การแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

การแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอเผยแพร์ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

  1. จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) จังหวัดอุดรธานี

- ยังชีพ (ราย/ไร่) จำนวน 16,707 ราย พื้นที่ 27,131 ไร่

- พาณิชย์ (ราย/ไร่) จำนวน 264 ราย พื้นที่ 2851.3 ไร

     2. จำนวน ท.บ.2 จำนวน 17 ราย (ผู้ประกอบการด้านประมง)

     3. จำนวน ท.บ.3 จำนวน 831 ราย (จำนวนชาวประมง) 

     4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) จังหวัดอุดรธานี รวม 14 กลุ่ม มี

          4.1 ด้านประมงน้ำจืด จำนวน 14 กลุ่ม  4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง –  4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง 2 กลุ่ม

          4.4 ด้านการแปรรูป   จำนวน  1 กลุ่ม   4.5 ด้านการประมงพาณิชย์ –

     5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดอุดรธานี  2,330 แห่ง ขนาดพื้นที่ 150,080.75 ไร่

         จำนวนแหล่งน้ำเปิด (แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย) ของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 203 สาย

     6. จำนวนแหล่งน้ำทั้งหมด ของจังหวัดอุดรธานี  2,533 แห่ง

     7. จำนวนแหล่งปลาหน้าวัดของจังหวัดอุดรธานี      21 แห่ง

     8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด –

     9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) แปลงใหญ่ด้านประมงจังหวัดอุดรธานี  3 แปลง

     10. การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ -

            นำเข้า  ปริมาณ......................-...................  มูลค่า....................-..............................

            ส่งออก ปริมาณ......................-...................  มูลค่า....................-..............................

     11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) จังหวัดอุดรธานี

            การเพาะเลี้ยง จำนวน 6,088,649.04 กิโลกรัม

            การประมง     จำนวน 6,664,365 กิโลกรัม

     12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดอุดรธานี

            1. ตลาดเมืองทองเจริญศรี

            2. ตลาดปลาสินเจริญ

            3. ตลาดปลาน้ำพาน

     13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) จังหวัดอุดรธานี

           ปี 2548 - 2563 จำนวนทั้งหมด 300 คน ช่วยปฏิบัติงาน 60 คน

     14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดอุดรธานี ศูนย์หลัก 20 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 120 ศูนย์

     15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 โครงการ รวม 12 แห่ง

     16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 31 ราย

     17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี

            1. ปลานิล

            2. ปลาดุก

            3. ปลาตะเพียนขาว

      18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)  เป็นเงิน 2,474,684 บาท

      19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 หน่วยงาน

      20. สัตว์น้ำควบคุม จังหวัดอุดรธานี

          1. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

          - ประกาศเขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งก้ามแดง

          - จำนวนเกษตรกรที่แจ้งประกอบการ 1,106 ราย

 

  1.    การเพาะเลี้ยงจระเข้

       - ประกาศเขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้

       - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 14 ราย

       3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

       - ประกาศให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เขตท้องที่ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

         เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

       - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 30 ราย 600 กระชัง พื้นที่ 15,000 ตารางเมตร

       - ประกาศให้อ่างเก็บน้ำคำลิ้นควาย เขตท้องที่ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

         เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

      - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 1 ราย 10 กระชัง พื้นที่ 288 ตารางเมตร

    21. ท่าเทียบเรือประมง

  • ภายใน        - มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures :PSM)

โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  Zoning

โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน

โครงการปรังปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร Food Safety

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน

1.1 โครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรประมงเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2.2 โครงการพระราชดำริ

             2.2.1 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

             2.2.2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

             2.2.3 โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธานี

             2.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี

2.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

2.5 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

2.6 โครงการจัดระเบียบการเลี้ยงปลาในกระชัง

2.7 งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

2.8 โครงการประมงอาสา

2.9 งานจัดเก็บสถิติด้านการประมง

2.10 การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการประมง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มอาชีพด้านประมง

3.1 โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เพาะเลี้ยงและผู้ค้าสัตว์น้ำ

3.2 โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาชุมชน

3.3 โครงการงานดังที่อยากให้ดู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย

4.1 งานควบคุมการประมง

4.2 โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

4.3 โครงการจัดระเบียบเครื่องมือประมง

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำยุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

(8) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

(9) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

(10) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

(11) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประมงจังหวัด

ปฏิบัติงานในฐานะประมงจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน กำกับ ดูแล สั่งการบังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่าย

ต่าง ๆเพื่อให้การประกอบอาชีพประมง และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเขตจังหวัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตก ลงและมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการให้ความรู้

และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดทำแผน งบประมาณ ฐานข้อมูลประมง งานเผย แพร่ประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆที่

เกี่ยวข้องในจังหวัดและส่วนกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายในสำนักงานประมงจังหวัด (76 จังหวัด) แบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

(1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ

(3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด

(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมงภายในจังหวัด

(3) ศึกษา และจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์

(4) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ

(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาอาชีพด้านการประมง

(6) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

(8) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

(9) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป

(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทำแผนงานงาน/โครงการการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง

(6) ควบคุม และกำกับดูแลการทำการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง

(8) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

(9) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

(10) ดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

(11) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานประมงอำเภอ

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

(5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

(6) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติและที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กพ. สำนักงานงบประมาณให้จัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2532

*ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2532 สำนักงานตั้งอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

*ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2532 - 27 กันยายน 2535 สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเช่าเลขที่ 45/8 ถนนเทพนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

*วันที่ 27 กันยายน 2535 - ปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุดรธานี

1. นายชนะ ดำรงรัตน์ พ.ศ. 2532-2535

2. นายนิตย์ คูเจริญไพศาล พ.ศ. 2535-2541

3. นายมาโนชน์ เบญจกาญจน์ พ.ศ. 2541-2544

4. นายสุรพล เกตุเพชร พ.ศ. 2544-2546

5. นายวริศ โพธิ์แก้ว พ.ศ. 2546-2547

6. นายไพศาล ต้นโพธิ์ พ.ศ. 2547-2550

7. นายสงวน บัวผัน พ.ศ. 2550-2551

8. นายภิญโญ ไทยถาวร พ.ศ. 2551-2552

9. นายสุรพล วิวัชรโกเศศ พ.ศ. 2552-2553

10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี พ.ศ. 2553-2557

11. นายกำจัด ราชคำ พ.ศ. 2558-2558

12. นายวิศูตร ศศิวิมล พ.ศ. 2559-2559

13. นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ พ.ศ. 2559-2560

14. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ พ.ศ. 2560-2562

15. นายอำพล จินดาวงค์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (2,296)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (2,027) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,535) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,271) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,174) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (1,150) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (1,106) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (1,007) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (964) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (959) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (955) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (947) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (935) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (900) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (899) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (881) การเลี้ยงปลานิล.. (867) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (859) การเลี้ยงกบ.. (853) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (796)