บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง

เพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อาคาร
2 ชั้น 6 โทร.042-245634

ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
3. เป็นเกษตรกร หรือเป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก
4. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
6. ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
9. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาประกอบคุณวุฒิ (ถ้ามี)

สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน

  วันที่ 25 มกราคม 2563 นายภรัณยู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับ นายเสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี เเละพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี, ตลาดบ้านห้วย, ตลาดบ้านบ่อน้ำ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเเละผู้บริโภคเป็นอย่างดี

  วันที่ 25 มกราคม 2563 นายภรัณยู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับ นายเสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี เเละพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี, ตลาดบ้านห้วย, ตลาดบ้านบ่อน้ำ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเเละผู้บริโภคเป็นอย่างดี

 ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ Covid-19 ที่กรมประมงดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส Covid-19

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์เรือง การรับประทานอาหารทะเลไม่ติดเชื้อ โควิด-19 ถ้าหากปรุงให้สุก ก่อนรัปทาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงอำเภอบ้านดุง ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงงานในศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายเดชา ภูมิตั้ง ประมง อำเภอเมืองอุดรธานี ไปตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง (นักร้อง ไมค์ ภิรมย์พร) ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ตรวจเยี่ยมส่งเสริมกิจกรรมด้านประมง ดังนี้

  -ทำการเกษตรแบบพอเพียง เลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อ กำลังทดลองเลี้ยงหอยเชอร์รี่

  -ได้แนะนำให้ขึ้นทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1) เพื่อพัฒนาเปนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐาน GAP

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (2,376)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (2,069) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,555) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,327) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (1,205) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,197) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (1,124) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (1,053) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (989) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (984) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (983) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (983) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (951) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (930) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (930) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (922) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (889) การเลี้ยงปลานิล.. (880) การเลี้ยงกบ.. (878) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (810)