บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดธานี

อาคาร 2 ชั้น 7 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

การประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง เกษตรกรจำนวน

98 ราย วงเงินช่วยเหลือ 284,297.50 บาท

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

เพื่อให้บริการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

เกษตรกรทุกคนใช้ฟรี ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าสมัคร ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมประมง

เกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้งาน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000

  ติดต่อกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง คุณภรัณยู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มฯ โทร 081-7985078

หรือ คุณทิวา เจียวตั้ง นักวิชาการประมง โทร 061-0314455 หรือ โทร 042-245634 (สำนักงาน)

เว็บไซด์ ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop)

                                                https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/

เจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมง เขตจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการ ตรวจรับลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม และนำส่งไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธานี ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอ และ เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมเตรียมการตรวจสุ่มชั่งวัดและแนวทางปล่อยกุ้งลงในแหล่งน้ำให้รวดเร็วเพื่อลดความบอบช้ำ 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ได้รับรายงานการจับปลาเกษตกรโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านประมง รายนายชนะบุญ  คู่วัจนกุล หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหาน อำเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ออกติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขต จังหวัดอุดรธานี แหล่งน้ำ 72 แห่ง 6 อำเภอ โดยมีประมงอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายณัฐวุฒิ สราญรมย์ นักวิชาการประมง และนายปิยะพงษ์ กองมณี เจ้าหน้าที่ประมง ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น เกิดจากบ่อเป็นบ่อปิด ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับเปลี่ยนถ่าย ปริมาณน้ำในบ่อลดลงปลาในบ่อหนาแน่น และขาดออกซิเจนทำให้ปลาทยอยตาย เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานิล เป็นต้น โดยได้แนะนำให้จับปลาในบ่อขึ้นมาทั้งหมดหรือให้ได้มากที่สุด และสูบน้ำให้แห้งและเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลาต่อไ

 วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 22.15 น. นายอำพล จินดาวง ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง
บุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 ณ ถนนหน้าโรงพยาบาลอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับสนับสนุนอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม โดยช่วงเวลาเคอร์ฟิวจะมีรถขนส่งผลผลิตการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านด่านคัดกรองจุดนี้

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี แหล่งน้ำ 72 แห่ง 6 อำเภอ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ แห่งละ 5 คน โดยได้ประชุมคณะกรรมการแล้ว ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 และดำเนินการเตรียมแหล่งน้ำเพื่อที่จะรับการสนันนุน พันธุ์กุ้งก้ามกราม จากกรมประมง มาปล่อยในแหล่งน้ำ ทั้ง 72 แห่ง 200,000 ตัว

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ติดตามการจับปลาของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายนางดารุณี วงค์คำพระ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชียง

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายไพบูลย์ วงชัยยา หก.บริหารจัดการฯ นางสาววารุณี  มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ลงพื้นที่ติดตามการจับปลา ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีการขายบัตรจับปลาการกุศล ขายบัตรละ 100 บาท ได้เงิน จำนวน 41,000  บาท มีประชาชนมาร่วมจับปลาประมาณ 500 คน เงินที่ขายบัตรได้ใช้บริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน สัตว์น้ำที่จับได้มีปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ ปลาสวาย ปลาบึก กุ้งก้ามกราม ปลานิล  เป็นต้น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสันทัด มีคำแสน
ประมงอำเภอน้ำโสม นายทิวา เจียวตั้ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการและ นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆฑาวุธ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมู ร่วม
ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาไน ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จำนวน 50,000 ตัว ให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยมี นายธวัชชัย ศรีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านสว่างปากราน ตำบลนายูง อำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี ไปตรวจเยี่ยมการจับปลาหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี และบันทึกเทปจัดทำวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทางการประมง รวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเดชา ภูมิตั้ง ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในพื้นที่

 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอบ้านผือ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “วิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้
รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัด
กระทรวงมหาดไทย และนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กิจกรรมด้านประมงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และมีการทำ
อาหารปลาดุกเพื่อเป็นการลดต้นทุน เกษตรกรจำนวน 392 คน มีการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายนพดล ชุมพล ประมงอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ในการลงข่ายดักจับสัตว์น้ำเพื่อสุ่มประเมินปริมาณและขนาดของสัตว์น้ำ ในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมง แหล่งน้ำหนองเสี่ยนดุม บ้านโคกศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

 วันที่ 5 มกราคม 2563 นายเรวัตร ยังกิจการ ประมงอำเภอไชยวาน ออกสำรวจเก็บข้อมูลการทำประมงน้ำจืด
ณ หนองแวง เนื้อที่ 131 ไร่ บ้านแก้มหอม หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีผู้ร่วม
กิจกรรมลงจับปลา จำนวน 637 ราย เก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ทั้งสิ้น 127,400 บาท
จับสัตว์น้ำได้น้ำหนักรวม ประมาณ 2,548 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาไน ปลา
ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม ปลาบึก ปลากระโห้ ปลากด เป็นต้น ซึ่ง
เป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำมาปล่อยเมื่อปี 
2559 - 2562 และปลาธรรมชาติ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายสาคร ชาติชำนิ ผู้อำนวยการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายเรวัตร ยังกิจการ ประมงอำเภอไชยวาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองคู เนื้อที่ 44 ไร่ บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมลงจับปลา จำนวน 142 ราย เก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ทั้งสิ้น 14,200 บาท จับสัตว์น้ำได้น้ำหนักรวม ประมาณ 426 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาไน ปลาแรด ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำมาปล่อยเมื่อปี 2560 - 2562 และปลาธรรมชาติ

       วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  และนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  (กิจกรรมสวนผลไม้และการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม)  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563            ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู ตำบลบ้านกัอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงินตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี          โดยมี นายสันทัด มีคำแสน ประมงอำเภอน้ำโสม ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี และนายทศพล แก้วงาม ประมงอำเภอเพ็ญ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำส่งเสริม เกษตรกรเครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร "ไร่นาสวนผสม" นายสิทธิศักดิ์ ลุจริง เจ้าของแปลง บ้านนาหงสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ (ภาคการประมง) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,500 ราย

ระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 11 กรกฎาคม 2561

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (1,946)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (1,765) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,357) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,117) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,045) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (991) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (951) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (868) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (853) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (824) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (819) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (817) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (807) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (790) การเลี้ยงปลานิล.. (768) การเลี้ยงกบ.. (744) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (740) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (732) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (719) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (670)