ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2021-04-07 ] เว็บบอร์ดถามตอบกรมประมง (Q&A) [2021-04-07 ] แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [2020-06-26 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-06-26 ] มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] E-service [2020-06-23 ] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-06-23 ] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [2020-06-23 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-02-27 ] แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก [2018-04-24 ] หน้าที่ความรับผิดชอบ [2018-04-23 ] วิสัยทัศน์ พันธกิจ [2017-01-25 ] ประวัติและรายนามผู้บริหาร [2017-01-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |  อ่าน: 587 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอเผยแพร์ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

  1. จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) จังหวัดอุดรธานี

- ยังชีพ (ราย/ไร่) จำนวน 16,707 ราย พื้นที่ 27,131 ไร่

- พาณิชย์ (ราย/ไร่) จำนวน 264 ราย พื้นที่ 2851.3 ไร

     2. จำนวน ท.บ.2 จำนวน 17 ราย (ผู้ประกอบการด้านประมง)

     3. จำนวน ท.บ.3 จำนวน 831 ราย (จำนวนชาวประมง) 

     4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) จังหวัดอุดรธานี รวม 14 กลุ่ม มี

          4.1 ด้านประมงน้ำจืด จำนวน 14 กลุ่ม  4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง –  4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง 2 กลุ่ม

          4.4 ด้านการแปรรูป   จำนวน  1 กลุ่ม   4.5 ด้านการประมงพาณิชย์ –

     5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดอุดรธานี  2,330 แห่ง ขนาดพื้นที่ 150,080.75 ไร่

         จำนวนแหล่งน้ำเปิด (แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย) ของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 203 สาย

     6. จำนวนแหล่งน้ำทั้งหมด ของจังหวัดอุดรธานี  2,533 แห่ง

     7. จำนวนแหล่งปลาหน้าวัดของจังหวัดอุดรธานี      21 แห่ง

     8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด –

     9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) แปลงใหญ่ด้านประมงจังหวัดอุดรธานี  3 แปลง

     10. การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ -

            นำเข้า  ปริมาณ......................-...................  มูลค่า....................-..............................

            ส่งออก ปริมาณ......................-...................  มูลค่า....................-..............................

     11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) จังหวัดอุดรธานี

            การเพาะเลี้ยง จำนวน 6,088,649.04 กิโลกรัม

            การประมง     จำนวน 6,664,365 กิโลกรัม

     12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดอุดรธานี

            1. ตลาดเมืองทองเจริญศรี

            2. ตลาดปลาสินเจริญ

            3. ตลาดปลาน้ำพาน

     13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) จังหวัดอุดรธานี

           ปี 2548 - 2563 จำนวนทั้งหมด 300 คน ช่วยปฏิบัติงาน 60 คน

     14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดอุดรธานี ศูนย์หลัก 20 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 120 ศูนย์

     15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 โครงการ รวม 12 แห่ง

     16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 31 ราย

     17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี

            1. ปลานิล

            2. ปลาดุก

            3. ปลาตะเพียนขาว

      18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)  เป็นเงิน 2,474,684 บาท

      19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 หน่วยงาน

      20. สัตว์น้ำควบคุม จังหวัดอุดรธานี

          1. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

          - ประกาศเขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งก้ามแดง

          - จำนวนเกษตรกรที่แจ้งประกอบการ 1,106 ราย

 

  1.    การเพาะเลี้ยงจระเข้

       - ประกาศเขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้

       - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 14 ราย

       3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

       - ประกาศให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เขตท้องที่ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

         เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

       - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 30 ราย 600 กระชัง พื้นที่ 15,000 ตารางเมตร

       - ประกาศให้อ่างเก็บน้ำคำลิ้นควาย เขตท้องที่ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

         เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

      - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 1 ราย 10 กระชัง พื้นที่ 288 ตารางเมตร

    21. ท่าเทียบเรือประมง

  • ภายใน        - มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures :PSM)