ประวัติและรายนามผู้บริหาร

ประวัติและรายนามผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |  อ่าน: 624 ครั้ง

 

ประวัติและที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กพ. สำนักงานงบประมาณให้จัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2532

*ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2532 สำนักงานตั้งอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

*ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2532 - 27 กันยายน 2535 สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเช่าเลขที่ 45/8 ถนนเทพนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

*วันที่ 27 กันยายน 2535 - ปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุดรธานี

1. นายชนะ ดำรงรัตน์ พ.ศ. 2532-2535

2. นายนิตย์ คูเจริญไพศาล พ.ศ. 2535-2541

3. นายมาโนชน์ เบญจกาญจน์ พ.ศ. 2541-2544

4. นายสุรพล เกตุเพชร พ.ศ. 2544-2546

5. นายวริศ โพธิ์แก้ว พ.ศ. 2546-2547

6. นายไพศาล ต้นโพธิ์ พ.ศ. 2547-2550

7. นายสงวน บัวผัน พ.ศ. 2550-2551

8. นายภิญโญ ไทยถาวร พ.ศ. 2551-2552

9. นายสุรพล วิวัชรโกเศศ พ.ศ. 2552-2553

10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี พ.ศ. 2553-2557

11. นายกำจัด ราชคำ พ.ศ. 2558-2558

12. นายวิศูตร ศศิวิมล พ.ศ. 2559-2559

13. นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ พ.ศ. 2559-2560

14. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ พ.ศ. 2560-2562

15. นายอำพล จินดาวงค์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน