ประวัติและรายนามผู้บริหาร

Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2021-04-07 ] เว็บบอร์ดถามตอบกรมประมง (Q&A) [2021-04-07 ] แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [2020-06-26 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-06-26 ] มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] E-service [2020-06-23 ] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-06-23 ] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [2020-06-23 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-02-27 ] แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก [2018-04-24 ] หน้าที่ความรับผิดชอบ [2018-04-23 ] วิสัยทัศน์ พันธกิจ [2017-01-25 ] ประวัติและรายนามผู้บริหาร [2017-01-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประวัติและรายนามผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |  อ่าน: 979 ครั้ง

 

ประวัติและที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กพ. สำนักงานงบประมาณให้จัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2532

*ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2532 สำนักงานตั้งอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี

*ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2532 - 27 กันยายน 2535 สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเช่าเลขที่ 45/8 ถนนเทพนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

*วันที่ 27 กันยายน 2535 - ปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุดรธานี

1. นายชนะ ดำรงรัตน์ พ.ศ. 2532-2535

2. นายนิตย์ คูเจริญไพศาล พ.ศ. 2535-2541

3. นายมาโนชน์ เบญจกาญจน์ พ.ศ. 2541-2544

4. นายสุรพล เกตุเพชร พ.ศ. 2544-2546

5. นายวริศ โพธิ์แก้ว พ.ศ. 2546-2547

6. นายไพศาล ต้นโพธิ์ พ.ศ. 2547-2550

7. นายสงวน บัวผัน พ.ศ. 2550-2551

8. นายภิญโญ ไทยถาวร พ.ศ. 2551-2552

9. นายสุรพล วิวัชรโกเศศ พ.ศ. 2552-2553

10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี พ.ศ. 2553-2557

11. นายกำจัด ราชคำ พ.ศ. 2558-2558

12. นายวิศูตร ศศิวิมล พ.ศ. 2559-2559

13. นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ พ.ศ. 2559-2560

14. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ พ.ศ. 2560-2562

15. นายอำพล จินดาวงค์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน