แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก

Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2021-04-07 ] เว็บบอร์ดถามตอบกรมประมง (Q&A) [2021-04-07 ] แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [2020-06-26 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-06-26 ] มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-06-26 ] E-service [2020-06-23 ] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-06-23 ] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [2020-06-23 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี [2020-02-27 ] แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก [2018-04-24 ] หน้าที่ความรับผิดชอบ [2018-04-23 ] วิสัยทัศน์ พันธกิจ [2017-01-25 ] ประวัติและรายนามผู้บริหาร [2017-01-25 ]
อ่านทั้งหมด 

แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก 

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |  อ่าน: 1,043 ครั้ง

 

โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  Zoning

โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน

โครงการปรังปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร Food Safety

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน

1.1 โครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรประมงเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2.2 โครงการพระราชดำริ

             2.2.1 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

             2.2.2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

             2.2.3 โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธานี

             2.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี

2.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

2.5 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

2.6 โครงการจัดระเบียบการเลี้ยงปลาในกระชัง

2.7 งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

2.8 โครงการประมงอาสา

2.9 งานจัดเก็บสถิติด้านการประมง

2.10 การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการประมง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มอาชีพด้านประมง

3.1 โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เพาะเลี้ยงและผู้ค้าสัตว์น้ำ

3.2 โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาชุมชน

3.3 โครงการงานดังที่อยากให้ดู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย

4.1 งานควบคุมการประมง

4.2 โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

4.3 โครงการจัดระเบียบเครื่องมือประมง