ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ 

 ติดต่อเรา  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สำนักงานประมงอำเภอที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

1. สำนักงานประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบ้านด่าน อำเภอชำนิ

    ประมงอำเภอ : นายวชิรวิทย์  ตัณติบรรณกุล โทร.063-1959726

2. สำนักงานประมงอำเภอลำปลายมาศ

    ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ  ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์

    ประมงอำเภอ :นางลัดดาวัลย์  พินศิริกุล โทร.063-1963805

3. สำนักงานประมงอำเภอสตึก

    ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง

    ประมงอำเภอ : นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์ โทร.094-5327672,063-1963362

4. สำนักงานประมงอำเภอนางรอง

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอนางรอง อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ 

    ประมงอำเภอ : นางสาวกชพรรณ  ขันน้ำเที่ยง โทร.062-0455356,063-1963778

5. สำนักงานประมงอำเภอละหานทราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย

    ที่ตั้ง : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง

    ประมงอำเภอ : นายนิวัฒน์  อึงชื่น โทร.085-0177051,063-1963216

6. สำนักงานประมงอำเภอประโคนชัย

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    ประมงอำเภอ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา  พูลชาติ โทร.063 196 0825

7. สำนักงานประมงอำเภอพุทไธสง

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

    ประมงอำเภอ : นางสาวณพิชญา  ทับทิมทอง โทร.064-7647327,063-1964126

8. สำนักงานประมงอำเภอกระสัง

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย

    ประมงอำเภอ : นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด โทร.084-4931033,063-1963812