ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต่อมาปี2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ เลขที่ 103/13 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และย้ายเข้ามาอยู่สำนักงานเมื่อ ปี 2547 

มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2521 - พฤศจิกายน 2527

2. นายชาญ สุทธานุกูล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2527 - ตุลาคม 2535

3. นายตวง ดวงสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 - กันยายน 2539

4. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2539 - กันยายน 2545

5. นายนิคม กิติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 - มกราคม 2548

6. นายกุศล คงฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2548 - พฤศจิกายน 2549

7. นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 - กันยายน 2555

8. นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2558

9. นายเฉลียว เทียนวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มีนาคม 2558 - เมษายน 2559

10. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - มกราคม 2561

11. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน