บทความสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 มิถุนายน 2564นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุรปกิญจ์  ปาปะกัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ดำเนินการวางข่ายเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของปลารอบที่ 3 โดยใช้ข่ายขนาดตา 2,3,4,5,7,9 และ 12 ซม. ชนิดปลาที่ติดข่าย ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ปลายี่สกเทศ และปลาบ้า เพื่อนำมาสุ่มชั่งวัดขนาด เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) หนองนา บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุรปกิญจ์  ปาปะกัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง ประมงอำเภอนางรอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้น้ำจืด โดยครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ของนายปฏิวัติ สภารัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ให้มีความแข็งแรงปลอดภัย เพื่อป้องกันการหลุดของจระเข้ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ /และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการส่งออกของจระเข้น้ำจืดในเบื้องต้น

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุรปกิญจ์ ปาปะกัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ บูรณนาการร่วมกับ นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) "ออกประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564" ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ชาวประมงในพื้นที่ ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกชำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ทำการประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ช่วยกันดูแลแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำไม่ให้ถูกทำลาย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ชาวประมง กรุณาแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และประมงอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บรีรัมย์)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสถิตย์ ปักกะทานัง จพง.ประมงชำนาญงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ดำเนินการวางข่ายเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของปลาหลังปล่อยได้ครบ 2 เดือน เพื่อนำมาสุ่มชั่งวัดขนาดของปลาในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนิน "โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)" และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 6,000 ตัว ณ หนองนา บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และถ่ายทำกิจกรรมตามโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธี

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม กับผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม กับผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนาน แนวโน้มจะมีความรุนแรง ปริมาณน้ำ เพื่อใช้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ และภัยแล้งในหลายพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้เตรียมการป้องกันและดำเนินการตามข้อปฏิบัติ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้

1.ควรปรับลดขนาดการผลิต หรือควรงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทำการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

2.หากจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

3.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึมหรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.จัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม

5.ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง

6.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรเลือกแหล่งน้ำที่ตั้งกระชังที่มีความลึกเพียงพอ เมื่อตั้งกระชังแล้ว พื้นกระชัง

ควรสูงจากพื้นน้ำไม่น้อยกว่า 50 เชนติเมตร เพื่อให้ถ่ายเทได้สะดวกตลอดเวลา

7.ควรเลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีและให้ในปริมาณที่เหมาะสม

8.ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย

9.ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและให้การรักษาได้ทันท่วงที

10.ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มาก เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร

และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง

11.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ

12.ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศหาผู้ครอบครองจระเข้

                ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบจระเข้น้ำจืด จากหน่วยป้องกันและปรามปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว ที่จับได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดความยาว ๕๘ เซนติเมตร วัดรอบอกได้ ๑๖ เซนติเมตร ไม่ทราบเพศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงนําไปขังและเลี้ยงไว้ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตําบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์ประกาศตามหาผู้ครอบครองจระเข้น้ำจืด ดังกล่าว หากผู้ใดเป็นเจ้าของ ขอให้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐/๑๓ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและ เวลาราชการ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง สำนักงานฯจะดำเนินการตามระเบียบกรม ประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศหาผู้ครอบครองจระเข้

ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบจระเข้น้ำจืด จากหน่วยป้องกันและปรามปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว ที่จับได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดความยาว ๕๘ เซนติเมตร วัดรอบอกได้ ๑๖ เซนติเมตร ไม่ทราบเพศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงนําไปขังและเลี้ยงไว้ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตําบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์ประกาศตามหาผู้ครอบครองจระเข้น้ำจืด ดังกล่าว หากผู้ใดเป็นเจ้าของ ขอให้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐/๑๓ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและ เวลาราชการ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง สำนักงานฯจะดำเนินการตามระเบียบกรม ประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ในวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เดินทางตรวจราชการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 จุดที่ 1. ติดตามผลของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองทานตะวัน หมู่ 9 บ้านหว้าใต้ ต. หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จุดที่ 2. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน หลังเร่งปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ณ แหล่งน้ำหนองโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ติดตามผลของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์” ปีที่ 3  ซึ่งกรมประมง ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์

กรมประมง...หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ โชว์ผลสำเร็จ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูรณ์ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืน
       วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์” ปีที่ 3  ซึ่งกรมประมง ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองซับสมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน จัดขึ้น ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูณ์ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืน จนคว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน 

         นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า โครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีความมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนได้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้ - ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน...... อ่านข่าวต่อ คลิ๊ก >> https://www.facebook.com/227334884050780/posts/3319988571452047/?extid=0&d=n

#กรมประมง #อธิบดีกรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ???? line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,498)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,866) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,656) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,267) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,069) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,040) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,008) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (996) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (926) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (891) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (788) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (740) แบนเนอร์.. (709) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (706) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (689) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (653) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (648) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (647) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (643) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (629)