บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายสุริยันต์ วรรณวงษ์

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
(อำนวยการต้น)
    


นายบุญธง เภาเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายสถิตย์ ปักกะทานัง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายกรกต มุ่งดี

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ))
    


นายธงชัย เพิ่มงาม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวมะลิ มาฆะมนต์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายโยธิน เลือดกุมภา

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นายนพดล สุภผล

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ))
    


นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นางสาวสิริภูรินท์ ทองเฟื่อง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ))
    
นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ))
    
นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ))
    


นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล

ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล

ประมงอำเภอลำปลายมาศ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์

ประมงอำเภอสตึก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง

ประมงอำเภอนางรอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนิวัฒิน์ อึงชื่น

ประมงอำเภอละหานทราย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง

ประมงอำเภอหนองกี่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


ว่าง

ประมงอำเภอบ้านกรวด
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวประภาพรรณ บุญรอด

ประมงอำเภอกระสัง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวสุพรรณี ว่องไว


(พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด)
    
นายชาติชาย หลวงมัจฉา


(พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000