นายสุริยันต์ วรรณวงษ์

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
(อำนวยการต้น)
    


นายสุวรรณ ทองล้วน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายกรกต มุ่งดี

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ))
    


นายธงชัย เพิ่มงาม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวมะลิ มาฆะมนต์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายโยธิน เลือดกุมภา

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นายนพดล สุภผล

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ))
    


นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายกฤษดา เขียวสุดตา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นางสาวสิริภูรินท์ ทองเฟื่อง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ))
    
นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ))
    
นางสาวอรวรรณ วิเสิรฐรัมย์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ))
    
นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล

ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์

ประมงอำเภอสตึก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง

ประมงอำเภอนางรอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนิวัฒน์ อึงชื่น

ประมงอำเภอละหานทราย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล

ประมงอำเภอลำปลายมาศ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา พูลชาติ

ประมงอำเภอประโคนชัย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวประภาพรรณ บุญรอด

ประมงอำเภอกระสัง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง

ประมงอำเภอพุทไธสง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวสุพรรณี ว่องไว


(พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000    fisheriesburiram@gmail.com   044-611 986   044-611 986   แฟนเพจ