ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


                            ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตมีประวัติการก่อตั้งมาจากสถานีประมงทะเลภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. 2506 โดยตั้งที่บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเมือง  จังหวัดภูเก็ต และเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายงานและกำลังการผลิตได้ กรมประมงจึงได้ก่อตั้งสถานีฯ แห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีพื้นที่ประมาณ 573 ไร่  ต่อมาพ.ศ. 2533  สถานีฯ  ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลฝั่งอันดามัน และเมื่อ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบราชการ กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลฝั่งอันดามัน จึงได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์