นางพิชญา ชัยนาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
    


นายวิทยา รัตนะ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


น.ส.วนิดา สุเมธลักษณ์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
น.ส.จรินทิพย์ ชาญนคร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นางวันดี ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
น.ส.นิตดารัตน์ สงแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฎิบัติงาน)
    


นางวิจิตรรัตน์ รัตนโชติ

พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
    
-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวันชัย วารี

พนักงานประมงพื้นฐาน
(บ.2)
    


น.ส.มลฤดี ศรีสดสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายกนกพุฒิ ปิยะคูบูรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.ทัศนีย์ นบนอบ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นางวรรณภรณ์ คนึงการ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.พรสวรรค์ กล่ำจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสสรา ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายอิทธิ โต๊ะหมาด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.กิติยา รักษาชนม์

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.สุดธิดา ยะผา

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายธรานันท์ คงกะพันธ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    


นายจรูญ คชินทร

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายรอหมาน ระสุโส๊ะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นางขวัญตา ชูผึ้ง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.ศิริรัตน์ สาริกขพันธุ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายทักษิณ นาคแป้น

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    


น.ส.อุไรวรรณ คงขาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นายเตชา พัลพัฒน์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    


นางบุรัสกร ปิยะคูบูรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นางทัศนีย์ พลันการ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นางอรสา กาหลง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
นางวินา สืบศักดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
น.ส.เบญจรัตน์ แก้วกำแพง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    


นายสมบูรณ์ คนึงการ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    
ว่าง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการทั่วไป)
    


นายเอกนิทัศน์ วงษ์จีน


(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุน)
    
นายนิพนธ์ หมาดสตูล


(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุน)
    


น.ส.บุญส่ง สมใจ


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวันชัย เรืองรัตน์


(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าง


(จ้างเหมาบริการ)
    
นางนวรัตน์ สุขเพ็ง


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุริยันต์ ฤกษ์เมือง


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสนอง พลันการ

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ