อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


gang1หน้าที่และความรับผิดชอบgang1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แบ่งงานและความรับผิดชอบดังนี้

fwer

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเน้นการวิจัยขั้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 3. กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่ง และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ สัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
 5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจ วินิจฉัยโรค และวิธีป้องกันรักษาโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง และออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
 6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งให้เหมาะสมกับความต้องการสารอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภาระหน้าที่งานแต่ละฝ่าย

 1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณและติดต่อประสานงาน อัตรากำลัง บริหารการเงิน บัญชี พัสดุ งานบุคล งานบริการต่างๆภายในศูนย์ฯ
 2. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับผิดชอบงานวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับการอนุบาลสัตว์น้ำ ปรับปรุงพันธุ์พ่อแม่กุ้งกุลาดำโดยทดลองวิจัยการสร้างพ่อแม่พันธุ์ในบ่อทดลองให้มีความต้าน ทานโรค มีการเจริญเติบโตดี มีความดกไข่สูง
 3. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเชิงอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน และจัดการแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่มีต่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำในด้านชีววิทยาและสมดุลของระบบนิเวศน์ ตรวจรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน GAP และ CoC
 4. งานวิจัยโรคและพยาธิ รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานและตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจไวรัสในลูกกุ้งและพ่อแม่พันธุ์ ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในกุ้ง ออกใบการรับรองการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต

   

Banner Fisheries m112

วิสัยทัศน์

"พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน"

ค่านิยม

"มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น"

พันธกิจ

1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

2.ศึกษาวิจัยและพัฒนาให้มีการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

ค่านิยมหลักขององค์การ

F Friendly ความเป็นมิตร

I Integrity คุณธรรม จริยธรรม

S Smartness ความสง่างาม

H Happiness ความสุข

E Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

R Responsibility ความรับผิดชอบ

I Intelligence ความฉลาด

E Energy พลัง และกำลังความสามารถ

S Simplicty ความเรียบง่าย

 

fisheries12345