เป้าประสงค์ 


เป้าประสงค์

  1. ภาคการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งได้รับมาตรฐานและผลผลิตมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน

  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  3. พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน