ประเด็นยุทธศาสตร์ 


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล

  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  3. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง