ภารกิจและหน้าที่ 


กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้


(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลสาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม


(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา


(๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล


(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล


(๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล


(๖) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร


(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล


(๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล


(๙) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล


(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล


(๑๑) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง


(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย