หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    

     พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

           1. ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยา โครงสร้างประชากร การแพร่กระจาย และพฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่

ของสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ ในระบบนิเวศของแหล่งประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดพื้นที่ ฤดูกาลทำประมง

เครื่องมือประมง และขนาดสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับการทำการประมงอย่างยั่งยืน

          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมง รวมทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพของเครื่องมือประมง อุปกรณ์

ช่วยทำการประมง และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ

          3. ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนารูปแบบและวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมทั้งผังการจัดวางแหล่ง

อาศัยสัตว์ทะเล เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งอาศัย ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ

          4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ ให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิด/สายพันธุ์สัตว์น้ำ

และพรรณไม้น้ำ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและการส่งออก

          5. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรม

ของมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมง

          6. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมงและสัตว์น้ำในแหล่งประมง

เพื่อการรับรองคุณภาพแหล่งประมง

          7. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงโดยใช้เทคโนโลยีประมงที่เหมาะสม

          8. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งประมง และทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

สัตว์น้ำ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งประมง

          9. วิเคราะห์ และประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงในน่านน้ำไทย วิเคราะห์ และประเมินผลของมาตรการ

และแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการประมง เพื่อเสนอมาตรการและแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสม

และยั่งยืน

         10. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนประมง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมง ส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ

และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงด้้านต่างๆ

          11. บำรุงรักษาเรือสำรวจประมง เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

          12. ควบคุม ตรวจสอบ รับรอง และติดตามให้เรือประมงและเครื่องมือประมงได้มาตรฐานตามที่กำหนด

          13. ปรับปรุง กำกับ ดูแล และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย