ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร


ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

                                     

            เมื่อพายุใต้ฝุ่นเกย์โถมเข้าถล่มพื้นที่ในเขต อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ

อำเภอเมืองและอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532 ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างหนักให้แก่

เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อนุมัติงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง

เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในครั้งนั้น งบประมาณส่วนหนึ่งจำนวน 88,570,400 บาทได้นำมาสร้างส่วน

ราชการใหม่ของกรมประมงขึ้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บนเนื้อที่จำนวน 12.3 ไร่ ขององค์การ

สะพานปลา ซึ่งมีเขตติดต่อกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล ประจำภาคใต้ตอนบน กรมประมง

            สิ่งก่อสร้างครั้งนี้ประกอบด้วย

                   -  อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 2 หลัง

                   -  โรงฝึกงาน 5 หลัง ได้แก่ โรงช่างเชื่อม โรงเครื่องกล โรงไฟเบอร์กลาส โรงช่างไม้ และโรงเครื่องมือประมง

                   -  อาคารหอพัก 2 ชั้น 1 หลัง (สามารถรับรองผู้เข้าพักได้ 80-100 คน)

                   -  อาคารพักผู้อำนวยการ 1 หลัง

                   -  บ้านพักข้าราชการแบบทาวน์เฮ้าส์ ระดับ 5-6 และระดับ 1-2 จำนวน 18 ชุด

                   -  บ้านพักคนงานแบบเรือนแถว จำนวน 6 ชุด

                   -  โรงจอดรถยนต์ 

           และจากการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก

ของอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร"