บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

นางจินดา เพชรกำเนิด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร
    ********************
    


นางสาวฐิติพร ศุภนิรันดร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายอกนิษฐ เกื้อเผือก

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายอุดมสิน อักษรผอบ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายชุมโชค สิงหราชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวศศินา โตเชื้อ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวุฒิ คำภิโรจน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสมเกียรติ์ เกศณรายณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวพวงพร ปราบเสร็จ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวหนึ่งฤทัย ยกน้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภัสนันท์ สบเหมาะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายศิโรจน์ กาฬรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสุทธิพจน์ เวชภูติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นางสาวสินจัย เวฬุวนารักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายญาณภัทร ศิริพงศ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวนิตยา พูนเพิ่ม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายอนิรุทธ ชุ่มชื่น

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

********************
    


นายสุรศักดิ์ ผลพฤกษา

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 4
    
นายสมบัติ สุขจินดา

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 4
    
นายวินัย สุขอุดม

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    ********************
    


นางสุธัญญา ทองช่างเหล็ก

นักวิชาการประมง
    
นางศิริพร ศิริมาสกุล

นักวิชาการประมง
    
นางฉันทนา ตันจะโข

นักวิชาการประมง
    
นายชานนท์ นวลศรี

นักวิชาการประมง
    


นายณรงค์ธร เสียงใหญ่

นักวิชาการประมง
    
นายกฤษฎา ผลทรัพย์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวปวีณา ฤทธิรุตม์

นักวิชาการประมง
    
นายวรวัช เขียดน้อย

นักวิชาการประมง
    


นางสาวฐิติภรณ์ เจียรนัยยืนยง

นักวิชาการประมง
    
นายนัทธพงศ์ มาสศร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวเกศกนก แก้วคงธรรม

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวสุภาวดี พรหมน้อย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางลัดดาวรรณ พรมเล็ก

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางดรุษกร หนูกลิ่น

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวันเพ็ญ ชูใหม่

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวราภรณ์ พรมศรี

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางสาวสุนีย์ เดชอำนาจ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายณฤวัฒน์ เทพมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวสุธานา เอี่ยมบู่

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายประศาสตร์ ทองช่างเหล็ก

สหโภชน์
    


นายถาวร วงษ์พรม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายศุภชัย พิมพ์น้อย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายจิรพงษ์ รัตนช่วง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 2
    
นายสุจินต์ รุโจปการ

ช่างไฟฟ้า
    


นายนิยม ศิธราชู

กะลาสี
    
นายนพพล สรเกษ

กะลาสี
    
นายอนุสรณ์ วงแหวน

กะลาสี
    
นายเทียนชัย สนสุวรรณ

กะลาสี
    


นายวัชระ ยมโชติ

กะลาสี
    
นายอลงกรณ์ บุรีงาม

กะลาสี
    
นายภักดี วงศ์สัมฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนรากร วงศ์วิเชียร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุระ แนบเนียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

รายละเอียด 408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120  email  mf-cmdec@dof.in.th  โทรศัพท์ 077-522006  FAX 077-522007
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6