บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร
นางจินดา เพชรกำเนิด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร
    ********************
    


นางสาวฐิติพร ศุภนิรันดร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายอกนิษฐ เกื้อเผือก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอุดมสิน อักษรผอบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายชุมโชค สิงหราชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวศศินา โตเชื้อ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวุฒิ คำภิโรจน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสมเกียรติ์ เกศณรายณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวพวงพร ปราบเสร็จ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวหนึ่งฤทัย ยกน้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภัสนันท์ สบเหมาะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธีระศักดิ์ โพธิแสง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสุทธิพจน์ เวชภูติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายจักรพงศ์ คุรุเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    ********************
    


นายสุรศักดิ์ ผลพฤกษา

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 4
    
นายสมบัติ สุขจินดา

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 4
    
นายวินัย สุขอุดม

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    ********************
    


นางสุธัญญา ทองช่างเหล็ก

นักวิชาการประมง
    
นางศิริพร ศิริมาสกุล

นักวิชาการประมง
    
นางฉันทนา ตันจะโข

นักวิชาการประมง
    
นายชานนท์ นวลศรี

นักวิชาการประมง
    


นายณรงค์ธร เสียงใหญ่

นักวิชาการประมง
    
นายญาณภัทร ศิริพงศ์

นักวิชาการประมง
    
นายกฤษฎา ผลทรัพย์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวปวีณา ฤทธิรุตม์

นักวิชาการประมง
    


นายวรวัช เขียดน้อย

นักวิชาการประมง
    
ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานประมง
    
นายนัทธพงศ์ มาสศร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวสุภาวดี พรหมน้อย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางลัดดาวรรณ พรมเล็ก

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางดรุษกร หนูกลิ่น

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวันเพ็ญ ชูใหม่

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวราภรณ์ พรมศรี

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางสาวสุนีย์ เดชอำนาจ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายณฤวัฒน์ เทพมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวสุธานา เอี่ยมบู่

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายประศาสตร์ ทองช่างเหล็ก

สหโภชน์
    


นายถาวร วงษ์พรม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายศุภชัย พิมพ์น้อย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายจิรพงษ์ รัตนช่วง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 2
    
นายสุจินต์ รุโจปการ

ช่างไฟฟ้า
    


นายนิยม ศิธราชู

กะลาสี
    
นายมนุเชษฐ์ ฉิมพลีวัฒน์

กะลาสี
    
นายนพพล สรเกษ

กะลาสี
    
นายอนุสรณ์ วงแหวน

กะลาสี
    


นายเทียนชัย สนสุวรรณ

กะลาสี
    
นายวัชระ ยมโชติ

กะลาสี
    
นายภักดี วงศ์สัมฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนรากร วงศ์วิเชียร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุระ แนบเนียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120