หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 เผยเเพร่: 2020-08-04 |  อ่าน: 76 ครั้ง


กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง

          รายละเอียดหลักฐานประกอบในการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง มีดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง 
2.หลักฐานประกอบการพิจารณาผลตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง 
3.รายละเอียดหัวข้อวิชา 
4.แบบฟอร์มประวัติวิทยากร
5.แบบประเมินผล 
6.รายงานการประเมินผล 
7.สรุปผลระดับความพึงพอใจตามประเด็นองค์ประกอบของการจัดฝึกอบรม
8.แบบมอบหมายงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรม