การประชุมกองบริหารการคลัง

การประชุมกองบริหารการคลัง 

 เผยเเพร่: 2020-05-05 |  อ่าน: 3,722 ครั้ง


ปีงบประมาณ 2565

 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
  - กษ0504.2/136 ขอเปลี่ยนแปลงช่องทางประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
  - กษ0504.2/139 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  - วีดีโอการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
  - รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก

ปีงบประมาณ 2564

 • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564
  วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
  - วาระการประชุม คลิก
  - สำเนา คำสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
 • การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
  ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - ขอเชิญประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) คลิก
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) คลิก
  - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 2 (ภาคใต้) คลิก
  - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) คลิก
  - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก
  - เอกสารการประชุม
      1. งานพัฒนาระบบงานคลัง
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 คลิก
       - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คลิก
       2. งานบัญชี คลิก
       3. งานตรวจสอบ คลิก
       4. งานบริหารพัสดุ คลิก 
  - คู่มือการใช้งานของ USER Ginconference V9 คลิก
  - คลิปวีดีโอ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564
  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  -  ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
  -  ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  -  เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (สำนัก/กอง) คลิก
  -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (กองบริหารการคลัง) คลิก
  -  รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก

  สมัคร คลิก

ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ 2562

 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
  วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร
  - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
 • การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562
  วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
  - ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562 คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม แนวทางปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (เงินทุนหมุนเวียนฯ) คลิก
   
 • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
  - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   
 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562
  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
  - หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
  - หนังสือแจ้งเปลี่ยน URL สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  - รายงานการประชุม คลิก
   
 • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561
  วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำชั้น 7 อ.จุฬาภรณ์ กรมประมง
  - หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561 คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม คลิก

ปีงบประมาณ 2561

 • การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561
  วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 1) คลิก
  - เรื่องเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)
  - ว103 คลิก
  - ว116 คลิก
  - ว5 คลิก
  - ว65 คลิก
  - แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) (เอกสารแนบ 3) คลิก
  - Company Code (เอกสารแนบ 4) คลิก
  - รหัสรับเงินรายได้ของกรมประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5) คลิก
  - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารแนบ 6) คลิก
  - สรุปเอกสารที่ต้องจัดส่ง (เอกสารแนบ 7) คลิก
  - ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดทำ (เอกสารแนบ 8) คลิก
  - วิธีการทำ Pivot Table และ VLOOKUP (เอกสารแนบ 9) คลิก
   
 • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับเงิน (Bill Payment) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - วาระการประชุม คลิก
  - เรื่องเพื่อทราบ
  - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502.2/ว103 คลิก 
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว326 คลิก
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว399 คลิก
  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว405 คลิก
  - ตัวอย่างใบ Pay in- ตัวอย่างรายได้ในการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 
  - ตัวอย่างรหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน และ Comp Code คลิก
  - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
   
 • การประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (VDO CONFERENCE) ระหว่างกองคลัง กรมประมง กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
  - วาระการประชุม คลิก
  - แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบKTB คลิก
  - เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีการเงิน คลิก
  - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงาน(ส่วนกลาง) คลิก
  - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย คลิก
  - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์ครุภัณฑ์งบปี 60 เพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
  - แบบฟอร์มการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
  แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  - ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer คลิก
  - แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - แบบฟอร๋มเตรียมข้อมูลจ่าย สำหรับโปรแกรม KTB Universal Data Entry คลิก
   
 • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม
  วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระ คลิก
  - เอกสารการประชุม คลิก
  - แบบฟอร์มบันทึกข้อความเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ คลิก
  - แบบฟอร์มเอกสารการส่งเบิกค่าประกันสังคม คลิก