">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • โครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด

  • [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 [2022-08-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร [2022-08-08] การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565 [2022-08-08] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี2563 [2022-08-08] การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565 [2022-08-08] โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565 [2022-08-08] กิจกรรมสภากาแฟ2565 [2022-08-08] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี65 [2022-08-08] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2565 [2022-08-08] ติดตามโครงการส่งเสริมแปลงใหญ่ (ปลากดหลวง) จังหวัดแพร่ ปี2565

    โครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด 


    วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ได้เข้าตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน เพื่อเป็นต้นแบบในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานตามระเบียบที่กรมประมงกำหนด ตามโครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีของหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด