">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่

  • [2023-01-30] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-30] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-30] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66 [2023-01-30] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66(เกษตรอินทรีย์) [2023-01-30] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566 [2023-01-17] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566 [2023-01-17] ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปี66 [2023-01-17] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี๒๕๖๖ [2023-01-10] ตรวจราชการหน่วยงานของกรมประมงในเขตจังหวัดแพร่ [2023-01-10] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566

    สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายณัฐฐาพงษ์  สุริยะ นักวิชาการประมง ดำเนินการสืบค้น รวบรวม สอบถาม แหล่งข้อมูลของปูก่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขยายผลให้เป็นสัตว์น้ำ ตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ต่อไป