ทำเนียบผู้บริหาร 


 

 

 

 

 

1.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                  2.หลวงมัศย  จิตรการ (ประสพ ตีระนันทน์)

เมษายน 2473 - มีนาคม 2474                                        มีนาคม 2474 - กันยายน 2474

   

                                                                                     

3.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                  4.ร.อ.อ.บุญช่วย  อินทรัมพรรย์

กันยายน 2474 - มกราคม 2475                                       มกราคม 2475 - กันยายน 2476

 

 

 

 

5.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                   6.นายธน  ศีตะจิตต์

กันยายน 2476 - มกราคม 2477                                        มกราคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2484        

 

    

      7.นายสงัด ไนคีตะเสน                                                8.นายเดช  จิตตา 

  (พลโท ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค)                                            กันยายน 2485 - กุมภาพันธ์ 2486

กุมภาพันธ์ 2484 - กันยายน 2485       

                             

                                                                                          

9.นายธน  ศีตะจิตต์                                                        10.นายเชิดชาย  อมาตยกุล

กุมภาพันธ์ 2486 - มกราคม 2490                                    มกราคม 2490 - มิถุนายน 2491

 

 

 

 

11.นายสนั่น  ร่วมรักษ์                                                     12.นายอำพล  พงศ์สุวรรณ

มิถุนายน 2492 - สิงหาคม 2495                                      กรกฎาคม 2495 - กรกฎาคม 2498

 

 

 

 

13.นายสวัสดิ์  บุญไทย                                                   14.นายอารีย์  สิทธิมังค์

สิงหาคม 2498 - เมษายน 2501                                       เมษายน 2501 - มีนาคม 2504

 

 

 

 

15.นายไหว  ภิญโญ                                                       16.นายบรรลือ  ลักษณะบุตร

มีนาคม 2504 - เมษายน 2508                                         เมษายน 2508 - เมษายน 2510

 

                                            

17.นายวีนัส  บุณยรัตนผลิน                                             18.นายบุญให้  ทองสมุย

พฤษภาคม 2510 - มีนาคม 2522                                      มีนาคม 2522 - กรกฎาคม 2524

 

 

 

 

19.นายปราโมทย์  สุวรรณศาสตร์                                      20.นายสวัสดิ์  บุญไทย

กรกฎาคม 2524 - กุมภาพันธ์ 2525                                   กุมภาพันธ์ 2525 - มกราคม 2526

 

 

 

 

21.นายประกอบ  รอดโพธิ์ทอง                                           22.นายเข็มชาติ  นิ่มสมบูรณ์

มกราคม 2526 - มกราคม 2527                                          พฤศจิกายน 2527 - ธันวาคม 2539

                                                               

23.นายวัฒนะ ลีลาภัทร                                                   24.นายสมหวัง พิมลบุตร 

ธันวาคม 2536 - ธันวาคม 2539                                        เมษายน 2540 - กุมภาพันธ์ 2542 

 

 

 

25.นายชัยศิริ ศิริกุล                                                        26.นายธราพันธ์ วัฒนะมหาตย์

กุมภาพันธ์ 2542 - สิงหาคม 2549                                     สิงหาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2551

 

 

 

 

27.นายถาวร จิระโสภณรักษ์                                            28.นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร

19 กุมภาพันธ์ 2551 - 26 มกราคม 2553                            1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 ธันวาคม 2555

 

                                                                      

29.นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์                                                  30.นายสันติ รังสิยาภิรมย์

2 มกราคม 2556 - 23 กุมภาพันธ์ 2559                               29 กุมภาพันธ์ 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

 

                                                                     

31.นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์                                                    32.นายวชิระ กว้างขวาง

15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560                            11 กันยายน 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

   

33.นายสุพัฒน์ ศรีพัตร์

24 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน