บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)
นายวชิระ กว้างขวาง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต2 (นครสวรรค์)
    


นายสมศักดิ์ ทองหุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางพิมพา อุดมรัตน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวอวยพร ปานเพชร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์

นักวิชการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี

นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวกฤษดาวรรณ ณีสกุล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000