บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์


นางสาวอวยพร ปานเพชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกฤษดาวรรณ ณีสกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
    
นายสมศักดิ์ ทองหุล

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นางพิมพา ภาคีวัตร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000