บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมีนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้รองอธิบดีได้มอบนโยบายเพื่อเป้นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจข่าวสารของกรมประมงที่ถูกต้องไปยังเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็ว ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นเสลา เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 

วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน

นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และคณะได้ดำเนินการในโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้้าขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 บริเวณ แม่น้ำปิง จำนวน 2 จุดสำรวจ แม่น้ำยม จำนวน 2 จุดสำรวจ แม่น้ำน่าน จำนวน 2 จุดสำรวจ และบึงบอระเพ็ด จำนวน 8 จุดสำรวจ

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 ราย รายละ 2,000 ตัว ในการนี้มีนางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ ประมงอำเภอท่าตะโกและนายมารุต เครือภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES อันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (ปลากระเบนน้ำจืด) ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 ราย รายละ 2,000 ตัว ในการนี้มีนายมารุต เครือภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์และนางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกับนางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  และนางสาวปวีณา สุขประเสริฐ ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 ราย รายละ 2,000 ตัว

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ชลประทาน เขตที่ 3 ณ ประตูระบายน้ำปากคลองบึงบอระเพ็ด โดยมีนายนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ปัญหาการรับน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ด เพื่อรับทราบข้อมูลในการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งต่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาตะเพียน, ปลานิล) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปินและอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 ราย รายละ 2,000 ตัว  ในการนี้มีนางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ประมงอำเภอท่าตะโกและนายสมศักดิ์ ชื่นดี ประมงอำเภอลาดยาว ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,274)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,671) ประวัติหน่วยงาน.. (1,128) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (1,082) จำหน่ายพันธุ์ปลา.. (858) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (748) ปลาประจำหน่วยงาน.. (744) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (708) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (649) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (645)