1.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 1มี.ค.66 โรงเรียนทุ่งม่าน ชั้น ม.1-ม.3 อ.เวัยงป่าเป้า จ.เชียงราย


[2023-03-28] 12.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 21 มี.ค.66 โรงเรียนไชยสถาน ชั้น ป.4-ป.6 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา [2023-03-28] 11.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 22 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ชั้น อ.1-ป.6 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย [2023-03-28] 10.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 21 มี.ค.66 โรงเรียนไชยสถาน ชั้น ป.1-ป.3 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา [2023-03-28] 9.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 17 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านสาง ชั้น ป.1-ป.3 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา [2023-03-28] 8.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 17 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ชั้น อ.1-อ.3 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา [2023-03-16] 7.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 8 มี.ค.66 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ ชั้น อ.1-อ.3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [2023-03-16] 6.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 3 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านปาง) ชั้น ป.1-ป.3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [2023-03-16] 5.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 3 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) ชั้น ป.1-ป.3 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา [2023-03-16] 4.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 3 มี.ค.66 โรงเรียนน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ชั้น ป.4-ป.6 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ [2023-03-16] 3.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 2 มี.ค.66 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ชั้น ป.4-ป.6 อ.เทิง จ.เชียงราย อ่านทั้งหมด 

1.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 1มี.ค.66 โรงเรียนทุ่งม่าน ชั้น ม.1-ม.3 อ.เวัยงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook