กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  • [2022-08-16] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง [2022-08-05] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (ด้านการเกษตร) [2022-08-05] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด(Single Command Province) SCP [2022-08-03] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566-2570 [2022-08-03] เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา [2022-08-01] จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในพื้นที่โครงการหลวงปังค่า [2022-07-29] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2022-07-28] ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย [2022-07-27] “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย [2022-07-21] เข้าร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ประจำปี 2565

    กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ