ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์


ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


ประวัติ

         “ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร” เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539  โดยมีชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร” และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น  “ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร”  สังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง และในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และเปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร” เช่นในปัจจุบัน รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และจ.กาญจนบุรี โดยมีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลสุขอนามัยสถานประกอบการ และความปลอดภัย ของอาหารในกระบวนการผลิต ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรฐานสากล และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล”


พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.พัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์สินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้ได้มาตรฐานสากล

3.พัฒนาและกำหนดมาตรฐานการควบคุมและการรับรองสินค้าประมงส่งออก รวมทั้งเจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำ

 

ค่านิยม

"We are FISHERIES"

  • F    =     Friendly มีความเป็นมิตร

  • I     =     Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม

  • S    =    Smart มีความสง่างาม

  • H    =    Happiness มีความสุข

  • E    =    Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  • R    =    Responsibility มีความรับผิดชอบ

  • I     =    Intelligence มีความฉลาด

  • E    =    Energy มีพลังและกำลังความสามารถ

  • S    =    Simplicity มีความเรียบง่าย

 

ยุทธศาสตร์

       ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้ได้มาตรฐาน