การให้บริการ 


การให้บริการ

1. ตรวจสอบรับรองสุขาภิบาลแหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ำ สถานบรรจุ สะพานปลา ท่าเทียบเรือ เรือโรงงาน ห้องเย็น รวมทั้งกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภันณ์สัตว์น้ำทางด้านเคมี จุลินทรีย์ และกายภาพ เพื่อออกใบรับรองคุณภาพสำหรับส่งออก

3. ตรวจสอบ วิจัย และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิต รวมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการภาคเอกชน ผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

5. รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และระบบคุณภาพมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020