[2022-05-11] การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS T.. [2022-05-10] บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื.. [2021-12-27] ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในก.. [2021-02-04] กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า.. [2019-12-19] ข้อมูลแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ รุ่น.. [2019-12-17] ประชาสัมพันธ์ การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า.. [2018-04-26] คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประจ.. [2018-04-26] คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประจ.. [2018-01-08] คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate On.. [2017-10-09] บทบรรยายวีดิทัศน์พระราชทาน เรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา..

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอระเบียบหรือมาตรการการทำการประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง ด่านตรวจประมง และหน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(7) ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และรับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่างๆ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย