ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14/2561

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2021-07-27 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-16 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี แ.. [2020-12-15 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. [2020-11-11 ] สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศร.. [2020-03-25 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563.. [2019-11-14 ] รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562.. [2019-11-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. [2018-08-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2561.. [2018-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14/2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 782 ครั้ง

 

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
ต้อนรับ Dr. Alam Khan DVM, Senior Program Auditor เจ้าหน้าที่จาก Food Safety and Inspection
Service ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง เพื่อเข้าเยี่ยมชมและตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)