การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง


[2023-01-26] ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2022-12-09] ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-11-10] การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร.. [2022-11-08] การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง.. [2022-11-07] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ทำลายสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565? สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางจริยา ฤทธิสมาน ประมงอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับรักษาการเกษตรอำเภอสุขสำราญและเกษตรตำบลกำพวน เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอสุขสำราญ(นายวินัย ทองพร้อม)?เจ้าของแปลง ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมงมีการเลี้ยงปลาดุก หอยขม ปลาหมอและกบ โดยมีความประสงค์จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมงเพิ่ม กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย บริโภคอาหารปลอดภัยอีกทั้งมีการปลูกผัก เลี้ยงเป็ดไก่และเพาะเลี้ยงไส้เดือน