การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


[2023-01-26] ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2022-12-09] ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-11-10] การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร.. [2022-11-08] การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง.. [2022-11-07] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ทำลายสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ันนี้?วันที่ 15 พ.ย.? 2565 เวลา? 09.30 น.? สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น โดยนางเรวดี? ศรีสังข์ ประมงอำเภอละอุ่น? ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง? สนง.ประมงจังหวัดระนอง? เข้าติดตามเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร?ด้านการประมง? (ศูนย์หลัก)? เพื่อ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมง ณ? ม.3? ต.ในวงใต้? อ.ละอุ่น

จากนั้น เวลา?11.00 น.? เข้าเยี่ยมติดตาม?การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนท์ โรงเรียนบ้านในวง  ม.2? ต.ในวงเหนือ? อ.ละอุ่น