การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


[2023-01-26] ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2022-12-09] ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-11-10] การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร.. [2022-11-08] การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง.. [2022-11-07] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ทำลายสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  โดยนางสาวสารินี  ปฏิแพทย์  ประมงอำเภอกระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันพระมหาธีรราชเจ้า) และวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี