การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


[2023-01-26] ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2022-12-09] ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง.. [2022-11-16] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง.. [2022-11-11] การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง.. [2022-11-10] การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร.. [2022-11-08] การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง.. [2022-11-07] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ทำลายสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 10 พ.ย 65 เวลา 09.30
สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น
โดยนางเรวดี? ศรีสังข์
ประมงอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่?  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
 1.สำรวจสถิติการทำประมงพื้นบ้านแบบรายเดือน
2.สำรวจข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านที่ยไม่มีทะเบียนเรือ
3.ประชาสัมพันธ์แนวทางในการลงทะเบียน เพื่อขออนุญาตผ่านระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน
 ณ? ต.บางแก้ว?อ.ละอุ่น? จ.ระนอง